wdr@diecezja.elk.pl  876216815

Szybki kontakt

Telefon:
876216815

E-mail:
wdr@diecezja.elk.pl

Więcej informacji

Adres siedziby

Wydział Duszpasterstwa Rodzin
Diecezji Ełckiej

Plac Katedralny 1
19-300 Ełk

Więcej informacji

Godziny pracy

poniedziałek, środa i piątek
9.00 – 13.00

wtorek i czwartek
9.00 – 13.00
14.00 – 16.00

Więcej informacji

36. Chodzi o ma³¿eñstwo katolika z osob¹ nie ochrzczon¹; z ochrzczon¹ poza Koœcio³em katolickim; z osob¹, która formalnie odst¹pi³a od Koœcio³a katolickiego; z osob¹, która formalnie nie odst¹pi³a od Koœcio³a, ale deklaruje siê jako niewierz¹ca; z osob¹ niepraktykuj¹c¹. Koœció³ jest niechętnie nastawiony do takich ma³¿eñstw, poniewa¿ zachodzi niebezpieczeñstwo utraty wiary, rodziæ siê mog¹ na tle przekonañ konflikty wœród ma³¿onków, zagro¿ona bywa tak¿e ich jednoœæ. Jednak ze wzglêdu na naturalne prawo nie tylko co do zawarcia samego ma³¿eñstwa, ale tak¿e co do wyboru wspó³ma³¿onka, Koœció³ godzi siê na ich zawarcie pod pewnymi warunkami (por. IPEM nn: 71-93). Niezale¿nie od uzyskania odpowiedniej dyspensy czy zgody Biskupa Diecezjalnego: 1) strona katolicka zobowi¹zana jest do zachowania w³asnej wiary, usuniêcia zagro¿eñ w jej praktykowaniu, uczynienia co jest w mocy, by ca³e potomstwo by³o ochrzczone i wychowane w wierze katolickiej; 2) strona niekatolicka powinna byæ poinformowana o zobowi¹- zaniach strony katolickiej i przyj¹æ je do wiadomoœci. „W ma³¿eñstwach katolików z niekatolikami mo¿na i nale¿y zachêcaæ stronê niekatolick¹ do wzięcia udzia³u w katechizacji przedma³¿eñskiej, a szczególnie przedœlubnej, motywuj¹c to wzrostem wzajemnego zrozumienia i wspó³dzia³ania dla dobra przysz³ego ogniska rodzinnego (IEP2 n.13).