wdr@diecezja.elk.pl  876216815

Szybki kontakt

Telefon:
876216815

E-mail:
wdr@diecezja.elk.pl

Więcej informacji

Adres siedziby

Wydział Duszpasterstwa Rodzin
Diecezji Ełckiej

Plac Katedralny 1
19-300 Ełk

Więcej informacji

Godziny pracy

poniedziałek, środa i piątek
9.00 – 13.00

wtorek i czwartek
9.00 – 13.00
14.00 – 16.00

Więcej informacji

Poradnię Rodzinną powołuje Ksiądz Proboszcz, w porozumieniu z
Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin. Należy dążyć, by każda parafia miała
taką poradnię. W przypadkach szczególnych, o czym zadecyduje Biskup
Diecezjalny, poradnia może służyć kilku parafiom. Za jego zgodą dobrze
będzie zaangażować doradców także przy liczniej uczęszczanych
sanktuariach.


Pracować w nich mogą odpowiednio przygotowane osoby świeckie,
zwane Doradcami Życia Rodzinnego.


1.1. Zadania Parafialnych Poradni Rodzinnych
39. Do zadań parafialnego poradnictwa rodzinnego należy:
— ukazywać właściwy wymiar miłości małżeńskiej i rodzinnej, w tym
czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej;
— uwrażliwiać na godność każdego człowieka od chwili poczęcia do
naturalnej śmierci;
— kształtować postawy prorodzinne;
— nauczać zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa, w tym metod
diagnostycznych rozpoznawania okresów płodności małżeńskiej, by w
ten sposób pomóc małżonkom w rozwoju dwóch istotnych wymiarów
miłości małżeńskiej: jedności i płodności;
— ukazywać potrzebę pełnego miłości towarzyszenia dziecku od poczęcia;
— pomagać w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych i problemów
wychowawczych.


1.2. Doradcy pracujący w poradni
40. Doradcą może być osoba w wieku 25-60 lat, posiadająca minimum
średnie wykształcenie i odpowiednią wiedzę z zakresu psychologii i teologii
małżeństwa i rodziny. Powinna odznaczać się umiejętnością nawiązywania
kontaktów z ludźmi i współpracy z nimi, oraz posiadać pogłębioną formację
religijną.


Doradca podejmuje pracę w Parafialnej Poradni Rodzinnej:
1) po odpowiednim przygotowaniu, udokumentowanym dyplomem;
2) po otrzymaniu misji kanonicznej, o którą występuje do Biskupa
Diecezjalnego, Duszpasterz Rodzin i Diecezjalny Doradca Życia
Rodzinnego; warunkiem odnowienia misji jest weryfikacja Doradcy,
przeprowadzona przez Diecezjalny Wydział Duszpasterstwa Rodzin;
3) po zaangażowaniu jej(go) przez Proboszcza.


1.3. Organizacja pracy w poradni
41. Poradnia winna dysponować własnym lokalem, estetycznie i
funkcjonalnie urządzonym, zapewniającym możliwość przeprowadzania
rozmów, w atmosferze spokoju i intymności.
W poradni powinny znajdować się materiały poglądowe, potrzebne do
pracy doradcy, oraz odpowiednio wyposażona biblioteka. Należy też zadbać
o to, by osoby korzystające z poradni miały możliwość zaopatrzenia się w
odpowiednią literaturę i inne materiały.
Poradnia ma być czynna w godzinach korzystnych dla danej parafii.
Informacja o dniach i godzinach jej funkcjonowania będzie:
— umieszczona w gablotach parafialnych i przy poradni;
— często podawana w ogłoszeniach parafialnych;
— przypominana szczególnie podczas misji i rekolekcji;
— wykładana w formie ulotek, w stosownych miejscach, oraz udostępniana
spowiednikom.

DYREKTORIUM
DUSZPASTERSTWA RODZIN

Dokument został przyjęty podczas 322 Zebrania Plenarnego
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie
w dniu 1 maja 2003 r.